Smluvní podmínky a zásady používání webového úložiště

Vážený uživateli webové stránky společnosti MOJA servis s r.o., velice si vážíme, že jste naším klientem. Za účelem uplatňování svých nároků jako člena společenství vstupujete do našeho webového úložiště.  Před jeho použitím Vás prosíme, abyste si v zájmu ochrany osobních údajů a interních informací celého společenství, jehož jste členem, přečetl níže uvedené podmínky jeho používání:

1. Cílem tohoto úložiště je poskytnout členům společenství interní  a aktuální informace, které podléhají oznamovací povinnosti společenství vůči jednotlivým členům.  Proto veškeré informace, které v úložišti naleznete, jsou interními dokumenty společenství, jehož jste členem a jejich použití podléhá  zásadám a principům GDPR (General data protection regulation) neboli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzikých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je v platnosti a účinnost nastává dne 25.5.2018 (dále jen Nařízení).

2. Tyto dokumenty jsou pravidelně dle předchozí dohody se statutárním orgánem aktualizovány a úložiště svým účelem slouží výhradně k zajištění Vašich práv a k naplnění povinností informovanosti členů společenství ze strany společenství.

3. Vstoupením do tohoto úložiště jste osoba oprávněná používat uložené dokumenty výhradně ke splnění svých povinností a naplnění práv jako člena společenství. Jakékoli interní informace, které v tomto úložišti naleznete a jsou subjektem ochrany osobních údajů, nejste oprávněni použít k jinému než k legitimnímu účelu, v souladu s platnými stanovami Vašeho společenství, Zákonem č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník  a dle Nařízení.

4. Osobním údajem podle definice obsažené v čl. 4 odst. 1 Nařízení jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.  Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.  Osobními údaji nejsou údaje o právnických osobách (např. název, forma, základní kontaktní údaje).

5. Osobním údajem jako subjektem ochrany je rodné číslo, datum narození, akademický titul, jméno a příjmení, adresa (trvalého pobytu, adresa sídla společnosti nebo místa podnikání),  identifikační údaje plátce vyúčtování, bankovní spojení, podpis, emailová adresa aj. údaje jako kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, adresy sociální sítě,  které jsou o identifikované či neidentifikovatelné osobě shromažďovány a zpracovávány.

6. Interní dokumenty v úložišti mohou být: účetní závěrky, zprávy o hospodaření, rozpočty, zápisy ze shromáždění, cenové nabídky dodavatelů či nákladové tabulky služeb, vyúčtování a předpisy zálohových plateb, které nejste v souladu s výše uvedeným oprávněni dále zpracovávat způsobem, který je s jinými účely, než je naplnění práv člena SVJ  neslučitelný. Tzn., nejste oprávněn tyto dokumenty předávat jakýmkoli způsobem (v tištěné podobě, elektronicky aj.) třetímu subjektu, který není členem společenství a pokud předem nepředloží právní opodstatnění svého nároku.  

7. Jste oprávněn si z těchto dokumentů pořizovat kopie, ale výhradně ke svému účelu a pro splnění zákonem stanovených povinností a práv člena společenství.

8. Za další archivaci vámi pořízených kopií (na digitálních nosičích, v tištěné podobě) interních dokumentů společenství, které naleznete na tomto webovém úložišti nenese společnost, která je jeho vlastníkem, žádnou právní odpovědnost.

9. Pokud v úložišti naleznete jakákoli rodná čísla členů společenství, která jsou evropským nařízením definována jako „kvazicitlivý“ osobní údaj, byla použita zpracovatelem v souladu se zák. č. 133/2000 Sb., § 13, odst. 9 c) výhradně se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonným zástupcem. Proto jeho další použití pro Vaše účely podléhá výhradnímu souhlasu jeho nositele či jeho právního zástupce. 

10. Jestliže v úložišti naleznete osobní údaje o osobách, které již nejsou členy společenství a z tohoto důvodu pominul právní důvod jejich uložení, sdělte tuto informaci obratem na email: mojaservis@mojaservis.cz, obratem budou tyto údaje z úložiště naším pracovníkem odstraněny.

 

Přečtením těchto podmínek použití webového úložiště společnosti MOJA servis s r.o. stvrzujete, že je Vám plně znám účel, ke kterému je úložiště zřízeno. Jsou Vám známy podmínky a omezení  jeho využití, tj. výhradně dle principů Nařízení,  v souladu s platnými stanovami Vašeho společenství, v souladu se zák. 89/2012 Sb., a dalších předpisů, kterých se ochrana osobních údajů dotýká. Dále stvrzujete, že údaje zde nalezené budete využívat  pouze a výhradně v souladu se  základními principy Nařízení:  ke korektnímu, legitimnímu a zákonnému účelu.  

 

Za přečtení těchto podmínek za společnost MOJA servis s r.o. velice děkujeme a věříme, že vám bude úložiště sloužit pro rychlé a efektivní využívání interních dokumentů společenství, jehož jste členem.