Ekonomická správa

 • Vedení podvojného účetnictví pro objekt včetně vyhotovení účetní uzávěrky a daňového přiznání
 • Provedení vyúčtování energií a služeb za celou nemovitost vždy 1x ročně a to nejpozději do 3 měsíců v následujícím účetním období (tento přehled je vypracováván pro potřeby majitele nemovitosti)
 • Provedení vyúčtování energií a služeb za jednotlivé bytové jednotky
 • Provedení vyúčtování energií a služeb za jednotlivé bytové jednotky v souvislosti se změnou vlastníka bytové jednotky nebo při ukončení nájemního vztahu
 • Zajištění pravidelné kontroly úhrad nájemného a v případě zjištění dlužníka zajištění veškerých úkonů k dosažení úhrady nájemného (kromě podání žaloby, tento úkon je prováděn na základě pokynů pověřené osoby nebo majitele nemovitosti)
 • Fyzické předání a převzetí bytových jednotek a nebytových prostor včetně vyhotovení předávacího protokolu
 • Informování vlastníků a nájemců o své kontaktní adrese a telefonu vývěskou v domě
 • Aktualizaci pasportizace bytů a nebytových prostor
 • Evidenci spravovaného majetku
 • Přehled nájemců jednotlivých nebytových prostorů a účelu jejich využití
 • Přehled volných bytů a nebytových prostorů a informovat o nich vlastníky
 • Vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace, včetně archivace
 • Evidenci stavu plynoměrů, vodoměrů a elektroměrů
 • Správu společných částí domu